ANBI Kerk ANBI Kerk
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Sliedrecht behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Sliedrecht
Telefoonnummer (facultatief): 06-38 46 66 84
Kamer van Koophandel
RSIN/Fiscaal nummer:
76370720
002689078
Website adres: www.gksliedrecht.nl
E-mail: info@gksliedrecht.nl
Adres: Middeldiepstraat 6
Postcode: 3361 VT
Plaats: Sliedrecht
Postadres: p/a Middeldiepstraat 6
Postcode: 3361 VT
Plaats: Sliedrecht
 
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De GKS is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de GKS.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

Het College van Kerkrentmeesters (CvKRM) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het CvKRM bestaat uit vijf leden, waarvan drie in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Het CvKRM wordt ondersteund door een Technische Commissie van (3 leden).

Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken, conform het gestelde in
Ordinantie 11, art. 6-9.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de link Beleidsplan PKN. beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet"
Het beleidsplan van de GKS kunt u vinden via de link Beleidsplan GKS 2020-2025. In dit Beleidsplan staan de Missie en Visie als volgt beschreven

Missie
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht is in haar vieren, spreken en handelen, gemeente van Jezus Christus, met aandacht voor de wereld om haar heen. In deze veelkleurige gemeente zijn samenkomen rondom het Woord van God, omzien naar elkaar en respect voor ieders geloofsbeleving belangrijke waarden. Een gastvrije kerk voor jong tot oud waarin het samen gemeente zijn centraal staat.

Visie
Aandacht voor de wereld om ons heen
We maken actief deel uit van de samenleving en nemen ook in de plaatselijke gemeenschap onze verantwoordelijkheid. We bieden hulp waar nodig en hebben oog voor een duurzaam gebruik van de schepping.

Samenkomen rondom het Woord van God
De zondagmorgendiensten staan centraal en in het teken van de ontmoeting met God en elkaar. Kinderen en jongeren vervullen hierin een zichtbare rol. In de zondagavonddiensten is er de ruimte om accenten te leggen op de kleuren binnen onze gemeente. Niet alleen op zondag, maar ook op andere dagen komen we samen om te vieren en te spreken over geloofsvragen en –thema’s.

Omzien naar elkaar
Bij nood in de gemeente bieden we planmatig ondersteuning. Daarnaast hebben we aandacht voor alle gemeenteleden en zoeken daarbij met jongeren (12-35 jaar) nadrukkelijk contact.

Respect voor ieders geloofsbeleving
We gaan open en respectvol om met ieders mening en sluiten mensen daarbij in en niet uit. Plaatselijk en in de regio zoeken we met gelovigen naar waar we elkaar kunnen vinden en hoe we kunnen samenwerken.

Een gastvrije kerk voor jong tot oud
We zoeken de ontmoeting met mensen van alle leeftijden zodat iedereen zich welkom en thuis voelt in onze gemeente. Hierbij gebruiken we de digitale communicatiemiddelen als een volwaardig middel.

Samen gemeente zijn
We beseffen dat we er voor elkaar zijn en elkaar nodig hebben. Gemeenteleden die hun talenten daarbij inzetten worden actief ondersteund.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

De kerk belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beloningsbeleid Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
Uiteraard vormen de wekelijkse kerkdiensten één van de belangrijke activiteiten van de gemeente. Daarnaast vinden gedurende het jaar tal van activiteiten plaats. Te denken valt dan aan het clubwerk, catechisaties, activiteiten vanuit de Sectie Vorming & Toerusting, gespreksgroepen, Bijbelkring, gemeentezondag, pastoraal werk, diaconale taken, enz. Door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk proberen we een levende gemeente te zijn.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Zie verder ook het Beleidsplan GKS 2020-2025 van onze kerk.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk ieder jaar - via de Actie Kerkbalans gevraagd - om een (vrijwillige) bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten, zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht hierboven is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 
terug