Diakass Diakass
Wat is Diakass?
Diakass is de afkorting van ‘diakonale assistenten’ en is als zodanig een onderdeel van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.
Bij de diverse taken van Diakass staat centraal de aandacht voor die gemeenteleden die dit, om wat voor reden dan ook, nodig hebben.
Bij Diakass zijn ongeveer 30 gemeenteleden actief.

Wat doet Diakass?
Diakass is met veel inzet bezig, o.a. bij de volgende activiteiten:
– zij brengt maandelijks bezoekjes aan veelal oudere gemeenteleden;
– zij organiseert tweemaal per jaar een contactmiddag in De Voorhof;
– zij organiseert maandelijks inloopochtenden in De Voorhof;
– zij verstuurt verjaardagskaarten aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder;
– zij brengt een verjaardagsbezoek bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder;
– zij zorgt voor bloemen in de kerk en brengt die na de afloop naar een gemeentelid;
– zij bezoekt zieken thuis en in het ziekenhuis;
– zij verwelkomt nieuw-ingekomenen;
– zij verzorgt een kerstattentie voor gemeenteleden vanaf 75 jaar e.o. en voor zieken;
– zij bezoekt gemeenteleden die in instellingen buiten Sliedrecht wonen;
– zij verzorgt de aanmelding en evt. het vervoer van hen die deelnemen aan een vakantie in bv. De Blije Werelt in Lunteren.

Wat kan Diakass voor u betekenen ?
Misschien stelt u prijs op bezoek van Diakass. Misschien wilt u meer weten over de contactmiddagen of de inloopochtenden. Neemt u dan gerust contact met ons op.

CONTACTADRES:
Ank Steenkist – de Zeeuw, Middeldiepstraat 21, tel 418548.


Het bestuur van Diakass wordt gevormd door:
Marietje van Vliet, voorzitter
Ank Steenkist, secretaris
Betty van Tent, penningmeester
Joke van Wijngaarden, coördinator ziekenbezoek
Sjanie de Bruin, bezoek nieuw-ingekomenen
Arianna Blokland, bezoek nieuw-ingekomenen
Dick-Jan de Rover, afgevaardigde van Diaconie

Diakass is voor het financieren van haar activiteiten afhankelijk van giften.
U kunt ons steunen door een gift te storten op bankrekeningnummer NL63 RABO 0373 7063 59
t.n.v. Diakass GKS Sliedrecht.
 
terug