Pastoraat Pastoraat
De sectie Pastoraat verzorgt – waar mogelijk en gewenst – de pastorale contacten binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.
De vertegenwoordiger van de sectie Pastoraat in de KKR rapporteert periodiek over de gang van zaken en de ontwikkelingen.
Leden van de sectie worden gekozen respectievelijk benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

Het Pastoraat wordt uitgevoerd in vijf (leeftijds)segmenten:
te weten:
0 – 18 jaar;
18 – 30 jaar;
30 – 55 jaar;
55 – 75 jaar;
71 jaar en ouder.

Deze segmenten staan onder leiding van een ouderling. Deze ouderling wordt bijgestaan door een of meer ouderlingen, diakenen en pastoraal werk(st)ers.

Daarnaast kennen wij ook Jeugd Pastoraal Werkers (‘Praat Maatjes’).
De onderlinge taakverdeling wordt afgesproken in het segment overleg.

Jaarlijks worden een of meer avonden of groothuisbezoeken georganiseerd alsmede huisbezoeken. De leden van de kerk kunnen in principe eenmaal per jaar hun voorkeur kenbaar maken.

De ouderlingen, diakenen en pastoraal werkers ontmoeten elkaar periodiek binnen de kerkenraad en/of op bijeenkomsten van de Pastorale Raad.
Er is nauw contact met de predikant met betrekking tot de geestelijke zorg aan gemeenteleden, het bezoekwerk en bijzondere omstandigheden.
 
terug