Erediensten Erediensten
De Sectie Erediensten is betrokken bij de organisatie van erediensten, die gehouden worden binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. De predikant maakt ook deel uit van deze Sectie.

De voorzitter van de Sectie Erediensten rapporteert in de Kleine Kerkenraad periodiek over de gang van zaken en de ontwikkelingen. De leden van de Sectie worden gekozen resp. benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone- en bijzondere erediensten, zoals Zondagavondzangdiensten, Kinderdiensten, Open Deur Diensten, Vreindendiensten, VierdeZondagdiensten etc. Ook kan, zoals met diensten rond Kerst, Pasen of bij de Startzondag, een ad-hoc werkgroep worden samengesteld.

Bij de organisatie van diensten op Kerstavond en Hemelvaart en bij Open Deur Diensten wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente Sliedrecht (wijk 1 en 2).
 Bij Kinderbid- en dankdag met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Sliedrecht.

In de Sectie wordt gewerkt met een programma voor twee jaren, waardoor tijdig afspraken gemaakt kunnen worden. Er wordt samengewerkt met de verschillende werkgroepen.

Momenteel kent deze sectie de volgende werkgroepen/commissies:

Preekvoorziening
Deze werkgroep/commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse preekvoorziening en werkt met zgn. preekroosters. Er is nauw contact met de eigen predikant, predikanten van buiten en de werkgroepen, voor zover deze betrokken zijn bij het organiseren van erediensten.
De preekvoorziening wordt sinds 1 september 2020 verzorgd door mevr. H.G.(Rika) de Rover:
tel. 0184-411428 . email: bosrover@telfort.nl

Organisten
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de indeling van organisten in de verschillende erediensten. Voor zover nodig is er contact met de verschillende werkgroepen/commissies.

Zondagavondzangdiensten
Deze werkgroep/commissie organiseert op de laatste zondag van de oneven maanden een Zondagavondzangdienst, waarbij de klemtoon ligt op koor- en samenzang alsmede op verbindende teksten.

Jeugddiensten
Deze werkgroep/commissie organiseert op een aantal zondagen door het jaar heen een Jeugddienst.

Open Deur Diensten
Deze werkgroep/commissie organiseert op een aantal zondagen in het jaar, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Sliedrecht (wijk 1 en 2) zgn. Open Deur Diensten. Deze diensten dragen een evangeliserend karakter. Door bewustmaking wil men gemeenteleden activeren om de boodschap van God uit te dragen en zoveel mogelijk mensen hierdoor te bereiken.

Kinderbid- en dankdag
Deze werkgroep/commissie organiseert, in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Sliedrecht, in maart een kinderbiddag en in november een kinderdankdag, op de middag van de Bid- en Dankstond voor Gewas en Arbeid.

Aangepaste diensten
Deze werkgroep/commissie organiseert, in samenwerking met enkele andere kerkgenootschappen in Sliedrecht, zesmaal per jaar diensten voor mensen met een verstandelijke beperking en andere belangstellenden. De diensten vinden plaats in de Maranathakerk (HG Sliedrecht) aan de Lijsterweg 2. De diensten worden aangekondigd in de plaatselijke pers, in de Zondagsbrief en in Ik Geloof.

Er is een folder "Welkom in de Kerk" beschikbaar gemaakt die u hier kunt inzien.


 
terug