ZWO ZWO
Rabobank rekening nummer: NL91  RABO 0373 7062 43
T.n.v. ZWO-groep Geref. Kerk, p/a Rijnstraat 189 te Sliedrecht
 
ZWO-commissie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, verbonden in de PKN
De ZWO-commissie is een door de Kerkenraad ingestelde commissie die belast is met het behartigen van zaken betreffende Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO-commissie, hierna genoemd de Commissie, werkt onder verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Het doel en de taak van de Commissie zijn:
– De gemeente bewust maken van onrecht en nood in onze wereld buiten 
   Nederland. Zij doet dit door middel van het organiseren van acties.
   Tevens geeft zij uitleg en voorlichting daarover in Ik Geloof en in de
   Zondagsbrief.
– Het verzamelen van financiën ten behoeve van het verlichten van nood en
   onrecht, en bevordering van zelfontplooiing door middel van educatie
   overal ter wereld, maar buiten Nederland.
   Deze worden verwoord in de door de commissie gekozen gekozen
   projecten van Kerk in Aktie.
– De afdracht verzorgen aan Kerk in Aktie van de door de Commissie
   gekozen projecten.
   De Commissie behoort te bestaan uit 7 leden, te weten: voorzitter,
   secretaris, penningmeester, diaken en 3 algemene leden.
   De leden van de Commissie worden op voordracht van gemeenteleden en
   de Commissie door de kerkenraad benoemd.
   De zittingsperiode is 4 jaar, jaarlijks kan één van de  genoemde
   functiehoudende leden aftreden.

Financiën
De Commissie heeft eigen inkomsten, verkregen door :
*  het innen van de jaarlijkse ZWO-bijdrage.
*  door Kerk in Actie vastgestelde collectes.
*  verkoop van zendingskalenders, huispaaskaarsen en eventuele andere
    zaken.
   Jaarlijks worden de door de leden vastgestelde projecten gefinancierd uit
   deze gelden.

Verantwoording
De Commissie legt verantwoording af via de diaconie aan de kerkenraad door middel van :
• Het jaarverslag, bestaande uit een financieel en een beredeneerd
  gedeelte.
• Vast contact naar de Diaconie via de in de Commissie zittende diaken.

Vergaderingen
De Commissie vergadert ongeveer 10 x per jaar in de Voorhof volgens het vergaderschema.

Activiteiten
• Het onder aandacht brengen van de landelijke Kerk in Actie collectes door
  het verspreiden van folders, berichtgeving in Ik Geloof, de zondagsbrief en
  eventuele mondelinge toelichting tijdens de kerkdienst een week
  voorafgaande aan de collecte.
• Verkoop van de missie-zendingskalender, huispaaskaarsen en dergelijken.
• Het inzamelen van postzegels, kaarten, telefoons, brillen en cartridges.
• Organiseren van de Paas- en Kerstgroet actie aan gevangenen.
• Meewerken aan bepaalde feestelijke zondagen, als gemeentezondag,
  startzondag.
terug