College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
De Sectie College van Kerkrentmeesters behartigt de zakelijke belangen van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, dit in overeenstemming met de geldende instructies van de kerkelijke organisatie (PKN).
Het college draagt zorg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, beheert de goederen en zorgt voor het financieel beleid en beheer, met uitzondering van de gelden voor de Diaconie/ZWO.
Tot de taken van deze Sectie behoort het voeren van een deugdelijke financiële administratie, die een volledig overzicht geeft van alle bezittingen en schulden, van alle baten en lasten van de kerk en de onder haar vallende commissies.
De vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters in de Kleine Kerkenraad (2) rapporteren periodiek over de gang van zaken binnen deze Sectie.
Een aantal leden van dit college wordt gekozen, respectievelijk benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

Momenteel kent deze Sectie de volgende werkgroepen/commissies:

ACTIE KERKBALANS  Klik hier voor Aktie Kerkbalans 2024
Deze werkgroep/commissie verzorgt jaarlijks, in samenwerking met de kerkenraad, de Actie Kerkbalans voor de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) wordt, indien mogelijk, een bijdrage gevraagd die varieert van 2 tot 5% van het netto-jaarinkomen, inclusief vakantietoeslag, 13e maand, etc. Ook jongeren van 16 jaar en ouder die een eigen inkomen hebben worden geacht jaarlijks een eigen VVB te geven.

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op:
Bankrekening: NL 96 RABO 0373 7134 28 t.n.v. Adm. Geref. Kerk Sliedrecht    

Collectebonnen kunnen  telefonisch worden aangevraagd bij Rik van Ommen (tel. 06 336 554 45) en daarna op afspraak worden opgehaald op zijn thuisadres: Hopper 12.

ONDERHOUD GEBOUWEN/APPARATUUR
Deze werkgroep/commissie verzorgt het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen alsmede de daar aanwezige apparatuur (geluid, electro, verwarming, beamer, keukeninstallaties).

VRIJWILLIGERS
Deze werkgroep/commissie helpt bij het schoonhouden van de gebouwen en het terrein rondom de kerk en verleent hand- en spandiensten. Ook verzorgt zij de koffie/thee bij vergaderingen, het koffiedrinken na de ochtenddienst en het gastheer/vrouwschap.

TESTAMENT
Veel mensen denken niet graag aan een testament. Want nadenken over een testament is nadenken over de dood en wat er daarna gebeurt. Toch is het goed om daar eens bij stil te staan. Juist met uw nalatenschap kunt u iets doen voor anderen.
Dat kan door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor de kerk, de diaconie, de zending, etc. U geeft daarmee wellicht de meest betekenisvolle gift uit uw leven.
Wilt u dat (een gedeelte) van uw vermogen naar kerkelijke doelen gaat, dan is het verstandig om dat in een testament vast te leggen. Hieronder leest u hoe u hen kunt begunstigen in uw testament.

Legaat of (mede-)erfgenaam
Er zijn twee manieren om kerkelijke doelen te begunstigen in uw testament. De eerste mogelijkheid is het schenken van een vast bedrag of een waardevolle bezitting. Dat wordt een legaat genoemd.
De tweede mogelijkheid is het benoemen van de kerk tot (mede) erfgenaam. Het vermogen wordt dan verdeeld onder de benoemde erfgenamen. Erfgenamen betalen, boven de wettelijke vrijstelling, erfbelasting over het verkregen bedrag uit de nalatenschap. De kerk is echter vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

Periodieke ((lijfrente)schenking
Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal vijf (5) jaar jaarlijks een vast bedrag aan de kerk of de diaconie schenkt. Een interessante optie, omdat het u fiscaal voordeel oplevert. Uw gift is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. En afhankelijk van uw inkomen ontvangt u dan tot maximaal 52% van het gedoneerde bedrag terug. Enige voorwaarde is dat u uw periodieke schenking heeft vastgelegd in een notariële akte. Voor de kerk, etc. betekent uw periodieke schenking dat we voor langere tijd verzekerd zijn van financiële steun.

Hoe werkt het?
Een periodieke schenking kan u belastingvoordeel opleveren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
–   u betaalt minimaal vijf (5) jaar een vast bedrag per jaar;
–   de schenking wordt per notariële akte vastgelegd.
Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 32,35% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.
Uw toegezegde gift is via een notariële akte voor minimaal vijf (5) jaar vastgelegd. Voor het afsluiten van de akte hoeft u de notaris niet te bezoeken; een en ander kan telefonisch en per post worden afgewikkeld.

Naar de notaris
Voor het opmaken van een testament hebt u een notaris nodig. Maak gerust een afspraak met een notaris in de buurt voor een deskundig advies. Een oriënterend gesprek is gratis.

Advies
Als u vooraf een vertrouwelijk gesprek wilt met een lid van het College van Kerkrentmeesters, dan kunt u het beste contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
 
 
terug