Aktie Kerkbalans 2023 Aktie Kerkbalans 2023
Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor uiteenlopende uitgaven. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om onszelf als gemeente en anderen welkom te kunnen heten.

In de begroting van 2023 (zie hieronder) zijn de inkomsten minder aan de uitgaven. Dat betekent dat wij een tekort verwachten van €10.000,- op de begroting. De kerkenraad denkt hiermee een realistische begroting te hebben vastgesteld.
Omdat in 2023 de renovatie van de Voorhof verder gerealiseerd zal worden en de energiekosten enorm stijgen, (ondanks dat we zoveel mogelijk bezuinigen op het energieverbruik, zijn de energiekosten ruim verdubbeld. Van €13.000,- in 2021 naar €26.000,- in 2022 en voor 2023 is €30.000,- begroot) zullen we ons, ondanks het tekort, dit jaar extra moeten inspannen om deze begroting het komend jaar te realiseren.

Begroting voor 2023
Inkomsten     Uitgaven  
Vaste vrijwillige bijdragen € 155.000   Pastoraat en eredienst €   102.400
Collecten en giften €   24.000   Exploitatie gebouwen €     71.000
Verhuur pastorie en kerk €     11.100   Verplichtingen/kosten beheer €       4.100
      Gemeenteopbouw €     12.200
      Overig €     10.600
Totaal inkomsten € 190.100   Totaal uitgaven €  200.300

Betrokkenheid
Wij zijn er dankbaar voor dat u in groten getale aan de oproep gehoor hebt gegeven om als lid van onze kerkelijke gemeente bij de Actie Kerkbalans 2022 ook door financiële steun blijk te geven van uw betrokkenheid. We zien daarom uw antwoord op de Actie Kerkbalans 2023 met veel vertrouwen tegemoet!
       
         
         
         
         
         
         

 
terug