Aktie Kerkbalans 2022 Aktie Kerkbalans 2022
Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor uiteenlopende uitgaven. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om onszelf als gemeente en anderen welkom te kunnen heten.
In de begroting van 2022 (zie hieronder) zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven. Dat betekent weer een sluitende begroting. De kerkenraad denkt hiermee een realistische begroting te hebben vastgesteld, maar wel een waar we ons met zijn allen voor zullen moeten inspannen om die komend jaar te realiseren. Daar hebben we het volste vertrouwen in, omdat we - voor zover we nu kunnen inschatten - vorig jaar ook binnen de begroting zijn gebleven.

Begroting voor 2022
Inkomsten     Uitgaven  
Vaste vrijwillige bijdragen € 153.000   Pastoraat en eredienst € 100.900
Collecten en giften €   25.000   Exploitatie gebouwen €   60.500
Verhuur pastorie en kerk €     9.100   Verplichtingen/kosten beheer €     3.500
          Gemeenteopbouw €   11.500
      Overig €   10.700
Totaal inkomsten € 187.100   Totaal uitgaven € 187.100

Betrokkenheid
Wij zijn er dankbaar voor dat u in groten getale aan de oproep gehoor hebt gegeven om als lid van onze kerkelijke gemeente bij de Actie Kerkbalans 2021 ook door financiële steun blijk te geven van uw betrokkenheid. We zien daarom uw antwoord op de Actie Kerkbalans 2022 met veel vertrouwen tegemoet!
 
terug