Over ons Over ons
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) is sinds 1853 een zelfstandige gemeente, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland.

In het Beleidsplan (2020 – 2025) staat o.a. het volgende:

Missie De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (PKN) is een gastvrije geloofsgemeenschap waar een ieder thuis mag komen. De kerk biedt een breed palet aan vieringen en activiteiten rondom het woord van God met aandacht voor jong en oud. Vanuit onderlinge verbondenheid wordt het evangelie van Jezus Christus met de ander gedeeld.                                                                     
Sinds januari 2019 staan wij op de kaart van Wijdekerk.nl.


Visie
De visie van de Gereformeerde kerk Sliedrecht:
- een kwalitatief groeiende geloofsgemeenschap
- een heldere identiteit
- actief verbindend
- toekomstbestendig georganiseerd.

Samenkomen rondom het Woord van God.
De zondagmorgendiensten staan centraal en in het teken van de ontmoeting met God en elkaar. Kinderen en jongeren vervullen hierin een zichtbare rol.

In de zondagavonddiensten is er de ruimte om accenten te leggen op de kleuren binnen onze gemeente.
Niet alleen op zondag, maar ook op andere dagen komen we samen om te vieren en te spreken over geloofsvragen en –thema’s.

Kerkgebouwen
De GKS beschikt over een eigen kerkgebouw aan de Middeldiepstraat 6, dat op 6 januari 1932 in gebruik is genomen en wat in 2009 werd gerenoveerd, een naast de kerk gelegen kerkelijk centrum (‘De Voorhof’) met vier (flexibele) vergaderruimten, een droge en een natte ruimte voor het clubwerk (1e etage), een geluidstudio, een keuken en toiletgroepen. De bij-ruimten staan in directe verbinding met de kerkzaal. Daarnaast beschikt de kerk over een eigen pastorie, gelegen aan de Merwestraat 60.


Lees hier het beleidsplan 2020-2025 van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

Ons privacy statement kunt u via deze link inzien.

Een profielschets van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de Protestantse Kerk Nederland – PKN) vindt u hier.

ORGANISATIE
Het werk binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) wordt uitgevoerd in secties.
Veelal zijn binnen de secties commissies of werkgroepen werkzaam. Als u klikt op een van de SECTIENAMEN, krijgt u algemene informatie over de secties en/of de commissies/werkgroepen die daarbinnen functioneren.
De GKS is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Dit betekent dat de kerk deel uitmaakt van een groter geheel. Wij onderschrijven de volgende geloofsbelijdenis (op het stramien van artikel 1 van de kerkorde van de PKN):
‘Wij geloven dat wij de gestalte mogen zijn van de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Delend in de aan Israël geschonken verwachting, strekken wij ons uit naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus trachten wij de opdracht van onze Heer om het Woord te horen en te verkondigen, te vervullen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, belijden wij de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
In ons vieren, spreken en handelen, belijden wij telkens opnieuw Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roepen wij op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.
Wij weten ons geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christus belijdende geloofsgemeenschap zoeken wij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.
Voor mensen, machten en overheden willen wij getuigen van Gods beloften en geboden, zoekende de samenspraak met andere kerken.
Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigen wij in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus’.
De kerkelijke organisatie van de PKN omvat naast een synode, een aantal classicale vergaderingen. De Gereformeerde Kerk Sliedrecht ressorteert onder de classicale vergadering Alblasserdam. Jaarlijks worden – volgens rooster – een aantal ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken en/of kerkelijk rentmeester) afgevaardigd naar deze vergadering.

Binnen de plaatselijke kerk is de Kerkenraad het hoogste orgaan. Leden hiervan zijn de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Deze leden worden door de gemeenteleden gekozen voor een periode van vier jaar en kunnen vervolgens worden herbenoemd. De te kiezen leden worden schriftelijk voorgedragen aan de gemeenteleden. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba van de Kerkenraad. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, worden de leden tijdens een bijzondere dienst aan het begin van het seizoen bevestigd.
Door de Kerkenraad is een zgn. Kleine Kerkenraad (KKR) samengesteld, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding.
De KKR van de GKS bestaat uit een: voorzitter, scriba, predikant en vertegenwoordigers van de verschillende secties alsmede een ambtelijk notulist.
De gemeenteleden worden na elke vergadering van de Kerkenraad via Ik Geloof schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken. Eenmaal per jaar, na de dienst op Biddag voor Gewas & Arbeid) worden de gemeenteleden uitvoerig geïnformeerd over het gevoerde (financiële) beleid van de kerk, diaconie, zwo, etc.
Voor de verdere gang van zaken in de organisatie wordt verwezen naar het overzicht waarin de verschillende secties worden genoemd.

Voor nadere informatie over de organisatie van de GKS kan contact worden opgenomen met:
mevr. B. van Wieren-van Leeuwen/ (preases) telefoon 0184 611862 of v.wieren@kpnplanet.nl
de heer G.J. de Haan (scriba) scriba@gksliedrecht.nl  


 
terug