Jeugd- en Jongeren Werk JJW Jeugd- en Jongeren Werk JJW
Wie zijn wij ?
Wij zijn het overkoepelend orgaan van al het jeugdwerk dat gedaan wordt binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

Giften voor het Jeugd- en Jongerenwerk kunnen worden overgemaakt op
bankrekening: NL 49 RABO 0373 7134 01 t.n.v. JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

Wat doen wij?
Het JJW komt gemiddeld 4 tot 6 keer per seizoen bij elkaar, onder leiding van de Jeugdouderling, om te praten over de voortgang binnen het jeugdwerk. Daarnaast is het de taak van het JJW om de huidige activiteiten voor de jeugd te bundelen en nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen en/of te coördineren.

Visie van het JJW
Het JJW wil bereiken dat door alle jeugdactiviteiten heen een aanzet gegeven wordt naar een stuk groei in het persoonlijk geloof in Jezus Christus. Zo zal door heel  het jeugdwerk heen gebouwd worden aan een levende gemeente van Christus, met een zo breed mogelijk draagvlak.

Samenstelling JJW
Voorzitter (tevens Jeugdouderling): Petra Elhalky
Secretaris: Klazien Nederveen
Penningmeester: Daan de Zwart
Jeugd Pastoraal Werkers (‘Praat Maatjes’):  Hanneke Hoogendoorn en Lydia van Sintruije
Vertegenwoordiger Clubwerk: Daan de Zwart
Vertegenwoordiger Kinderoppas: Marga van Driel
Vertegenwoordiger Kindernevendienst: Elna de Zwart
Vertegenwoordiger Jongerendiaconaat: Kees de Zwart
Vertegenwoordiger Cathechese: Jolanda Maaskant
Vertegenwoordiger Jeugdkerk: Frouke Driesse

Wil je meer weten?
Zoek je iets wat je niet kunt vinden, of wil je iets weten over een van onze activiteiten neem dan via email contact op met Petra Elhalky   of per telefoon 0184-424912.

De Jeugdouderling rapporteert periodiek over de gang van zaken en de ontwikkelingen van het JJW in de Kleine Kerkenraad. De leden van de Sectie worden gekozen respectievelijk benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

Momenteel kent deze sectie de volgende werkgroepen/commissies:

CLUBWERK
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht kent een lange traditie met betrekking tot het jeugdclubwerk, dat gewoonlijk een of twee weken na de start van de basisscholen begint en doorloopt tot het kamp is gehouden met Hemelvaart of Pinksteren.
In de week waarin de Startzondag valt, wordt doorgaans de jeugdweek gehouden. Tijdens deze week worden er enkele activiteiten georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van drie tot en met zestien jaar.
Met Hemelvaart of Pinksteren wordt het clubseizoen afgesloten met een kamp.
Veel jongens en meisjes binnen en buiten onze kerk zijn bekend met het clubwerk. Maar als je nog niet naar de club bent geweest, dan is dit je kans!  Op de club vertellen we verhalen uit de Bijbel en staan we stil bij de rol die de Here God in je leven vervult. Verder is er veel tijd om met elkaar te knutselen, muziek te luisteren, spelletjes te doen, enz.

Kom gewoon eens kijken, om te weten hoe het is.

Overzicht van clubs
‘Regenboogclub’ (jongens en meisjes van 3, 4, 5 en 6 jaar)
Deze club komt een keer per maand op woensdagmiddag van 16.30 -17.30 uur bij elkaar. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Er wordt geen contributie gevraagd.

‘Mozes en Mirjam’ (jongens en meisjes van groep 3 en 4 van de basisschool)
Deze club komt elke maandagavond van 18.30 -19.30 uur bij elkaar.

‘Benjamin en Tabitha’ (jongens en meisjes van groep 5 en 6 van de basisschool)
Deze club komt elke dinsdagavond van 18.45 -19.45 uur bij elkaar.

‘Simson en Rebecca’ (jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool)
Deze club komt elke maandagavond van 19.30 – 20.30 uur bij elkaar.

‘Milka’ en ‘Jefta‘ (jongens en meisjes van de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs)
Deze club komt elke woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur bij elkaar.

16+ (jongens en meisjes van 16 jaar e.o.) Deze club komt om de week op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur bij elkaar.

Alle jeugdclubs worden gehouden op de bovenverdieping van De Voorhof. Iedere club duurt ongeveer een uur en de contributie bedraagt € 3,- per maand (peildatum 2012).

Jeugdraad
De clubleiding treft elkaar regelmatig in een vergadering van de Jeugdraad waar gesproken wordt over de gang van zaken en waar bijzondere activiteiten worden voorbereid (o.a. kinderkerstfeest, kamp, jeugdweek).
Wie donateur wil worden van het clubwerk kan contact opnemen met de penningmeester.
Giften en bijdragen voor de Jeugdraad kunnen worden overgemaakt op
de bankrekening van het JJW nummer NL49 RABO 0373 7134 01 onder vermelding ''gift Jeugdraad''.


KINDERNEVENDIENST
Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de leeftijd van de basisschool de kerkdienst verlaten voor hun eigen ‘Dienst van het Woord’.
Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een bijbelverhaal centraal gesteld. Dat verhaal wordt verteld of voorgelezen. Er wordt met de kinderen gezongen en gebeden en een verwerking gemaakt. Veelal zal het bijbelverhaal dat centraal staat in de kerkdienst, ook aan de orde komen bij kindernevendienst.
De leiding van de KND bereidt gedurende het gehele kerkelijk seizoen, verschillende speciale activiteiten voor. De bijzondere aandacht gaat uit naar de Adventsperiode, de Veertigdagentijd en Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Doel hiervan is om deze dagen feestelijk te vieren.

De KND wordt in principe in drie groepen verzorgd:

– Groep I      : groep 1 t/m 3 van de basisschool;
– Groep II     : groep 4 t/m 6 van de basisschool;
– Groep III    : groep 7 en 8  van de basisschool.

Alle groepen hebben wekelijks KND.
Alle groepen verlaten de kerk aan het begin van de ‘Dienst van het Woord’. De voorganger stuurt ze ‘op weg’ met ‘het licht’ uit de kerk.
Na het lied "We gaan even uit elkaar" gezongen aansluitend aan de verkondiging, komen de kinderen weer terug in de kerk.

JONGERENDIACONAAT
Vanuit de Diaconie werkt een aantal diakenen met jongeren samen om de diaconale gedachte gestalte te geven in bepaalde werkvormen of taken.

JONGERENPASTORAAT                                                                                                                                                                                                       

HUISCATECHESE
De huiscatechese wordt gehouden voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar en wil jongeren helpen hun geloof te verdiepen, te verwoorden en te beleven. De groepen jongeren, naar leeftijd of ontwikkeling ingedeeld, worden daarin begeleid door enkele gemeenteleden. Deze ontvangen de jongeren bij hen thuis.
Gedurende het kerkelijk seizoen worden doorgaans vier thema’s behandeld. Afstemming vindt plaats met de predikant.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Zondagsbrief en Ik Geloof.

JEUGDKERK
De jeugdkerk is er voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De jeugdkerk wordt bijna maandelijks gehouden in De Voorhof op dezelfde tijd als de gewone kerkdienst.
Het is hét moment om met elkaar de kerkdienst op een manier te vieren die jongeren aanspreekt. Waar we het geloof en de vragen van jongeren een plek geven en waar we de Bijbel, Jezus en God centraal stellen.

Samen met de jongeren zoeken naar mogelijkheden om je geloof in God in het dagelijks leven beter te begrijpen en een plaats te geven.
Samen zoeken naar manieren waarop dit kan en past. We hopen zo met jongeren te ontdekken dat een kerkdienst helemaal niet saai behoeft te zijn!
Voor een indruk hoe zo’n bijeenkomst er uitziet, moet je maar eens kijken naar dit filmpje op youtube.

Jeugddiensten
Deze werkgroep/commissie organiseert op een aantal zondagen een jeugddienst.

KINDEROPPAS
Tijdens de ochtenddiensten organiseert deze werkgroep/commissie kinderoppas voor kinderen tot vier jaar.
 
terug